Thomas Mann

Thomas Mann Doctor faustus

Mondadori, 1996, € 8,26
recensione di Simona